پلی اتیلن سبک (LDPE)

نام محصول تولیدکننده کاربرد قیمت
پلی اتیلن سبک 2004 پتروشیمی لاله فیلم 0

پلی اتیلن 2004TC37 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم می باشد.

پلی اتیلن سبک 2420H پتروشیمی کردستان فیلم 9,900

پلی اتیلن 2420H یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم می باشد.

پلی اتیلن سبک 0075 پتروشیمی بندرامام فیلم 10350

پلی اتیلن LH0075 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم می باشد.

پلی اتیلن سبک 2420D پتروشیمی امیرکبیر فیلم 10700

پلی اتیلن 2420D یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم می باشد.

پلی اتیلن سبک 2100 پتروشیمی لاله فیلم 12,400

پلی اتیلن 2100TN00 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم است .

پلی اتیلن سبک 0190 پتروشیمی آریاساسول فیلم 10490

پلی اتیلن LF0190 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم با وزن مولکولی بالاست .

پلی اتیلن سبک 2102TX پتروشیمی لاله فیلم 9980

پلی اتیلن 2102TX00 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم است که جهت تولید فیلمهای متنوع و انواع لاینر به کار می رود.

پلی اتیلن سبک 020 پتروشیمی بندرامام فیلم 10280

پلی اتیلن LF0200 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم می باشد.

پلی اتیلن سبک 2102TN پتروشیمی لاله فیلم 9980

پلی اتیلن 2102TN47 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم است.

پلی اتیلن سبک 2101TN - فیلم 0

پلی اتیلن 2101TN47 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم است که جهت تولید فیلمهای شرینک با سرعت بالا به کار می رود.

پلی اتیلن سبک 2426K - فیلم 0

پلی اتیلن 2426K یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم می باشد.

پلی اتیلن سبک 2420k پتروشیمی امیرکبیر فیلم 0

پلی اتیلن سبک LTM 2125 آریا ساسول فیلم 0

پلی اتیلن سبک 1922 پتروشیمی لاله تزریقی 10,350

پلی اتیلن 1922T یک پلی اتیلن سبک با جریان پذیری خوب می باشد.

پلی اتیلن سبک 2420H پتروشیمی امیرکبیر فیلم 10,590

پلی اتیلن سبک 1922 پتروشیمی آریا ساسول تزریقی 0

پلی اتیلن 1922T یک پلی اتیلن سبک با جریان پذیری خوب می باشد.

پلی اتیلن سبک 2420F پتروشیمی اميركبير فيلم 12,450

پلی اتیلن سبک 2420E پتروشیمی امیر کبیر فیلم 11,800

پلی اتیلن سبک 2420F3 پتروشیمی امیرکبیر فيلم 0