پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)

نام محصول تولیدکننده کاربرد قیمت
پلی اتیلن سبک خطی 27402 پتروشیمی جم فیلم 0

پلی اتیلن سبک خطی LL8446 - - 0

پلی اتیلن LL8446.21 یک پلی اتیلن خطی با دانسیته متوسط حاوی 1-بوتن با توزیع وزن مولکولی باریک می باشد.

پلی اتیلن سبک خطی 38504 - دورانی 0

پلی اتیلن 38504 یک پلی اتیلن خطی با دانسیته متوسط حاوی 1-بوتن با توزیع وزن مولکولی باریک می باشد.

پلی اتیلن سبک خطی LL0220AA - فیلم 0

پلی اتیلن LL0220AA یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن می باشد

پلی اتیلن سبک خطی LL0220KJ - فیلم 0

پلی اتیلن LL0220KJ یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن می باشد.

پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ - فیلم 0

پلی اتیلن LL0209KJ یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن است.

پلی اتیلن سبک خطی22501AA پتروشیمی جم فیلم 11150

پلی اتیلن LL22501 یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن است.

پلی اتیلن سبک خطی 22402 - فیلم 0

پلی اتیلن LL22402 یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن است.

پلی اتیلن سبک خطی 22401 - فیلم 0

پلی اتیلن LL22401 یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن می باشد .

پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA - فیلم 0

پلی اتیلن LL0209AA یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن است.

پلی اتیلن سبک خطی 27402 لرستان فیلم 0

پلی اتیلن سبک خطی 22403 لرستان فیلم 0

پلی اتیلن سبک خطی 33403 لرستان فیلم 0

پلی اتیلن سبک خطی M500026 Sabic تزریقی 0

پلی اتیلن M500026 یک پلی اتیلن سبک خطی حاوی 1-بوتن با توزیع وزن مولکولی باریک می باشد.

پلی اتیلن سبک خطی LL6301 - روتومولدینگ 0

پلی اتیلن LL6301 یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن می باشد که با تکنولوژی زیگلر-ناتا تولید شده است.