پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homo)

نام محصول تولیدکننده کاربرد قیمت
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S پتروشیمی مارون نساجی-تزریقی 12770

پلی پروپیلن هموپلیمر V30S پتروشیمی مارون _ پتروشیمی اراک تزریقی 0

پلی پروپیلن هموپلیمر C30G پتروشیمی مارون تزریقی 13,600

پلی پروپیلن هموپلیمر HP 550J پتروشیمی جم نساجی- تزریقی 17,100

پلی پروپیلن هموپلیمر 550J پتروشیمی نوید زرشیمی نساجی- تزریقی 0

پلی پروپیلن هموپلیمر 525J پتروشیمی مارون نساجی- تزریقی 0

پلی پروپیلن HP525J یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد .

پلی پروپیلن کوپلیمر EP 440G پتروشیمی جم اتصالات 12690

پلی پروپیلن EP440G یک بلاک کوپلیمر پلی پروپیلن هسته دار اکستروژن گرید است.

پلی پروپیلن هموپلیمر 525J پتروشیمی جم نساجی- تزریقی 17,750

پلی پروپیلن HP525J یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد.

پلی پروپیلن هموپلیمر V30G پتروشیمی مارون قالبگیری تزریقی 15,850

پلی پروپیلن V30G یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری نسبتاً بالا می باشد.

پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 500 M پتروشیمی نوید زرشیمی نساجی- تزریقی 0

پلی پروپیلن ZH500M یک پلی پروپیلن هموپلیمر با فرایندپذیری خوب می باشد .

پلی پروپیلن هموپلیمر PYI-250 پتروشیمی پلی نار نساجی- تزریقی 12550

پلی پروپیلن P-YI-250 یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری بالا می باشد.

پلی پروپیلن هموپلیمر Z30G پتروشیمی مارون تزریقی 11,840

پلی پروپیلن Z30G یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری بالا می باشد.

پلی پروپیلن هموپلیمر C30S - نساجی 12670

پلی پروپیلن هموپلیمر 1102XL پتروشیمی رجال نساجی- تزریقی 12235

پلی پروپیلن 1102XL یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که جهت تولید تسمه و مونوفیلامنت و قطعات تزریقی به کار می رود.

پلی پروپیلن هموپلیمر 1102L پتروشیمی رجال نساجی- تزریقی 0

پلی پروپیلن 1102L یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که جهت تولید تسمه و مونوفیلامنت و قطعات تزریقی به کار می رود.

پلی پروپیلن هموپلیمر 1102XK پتروشیمی رجال نساجی- تزریقی 12300

پلی پروپیلن 1102XK یک پلی پروپیلن هموپلیمر است.

پلی پروپیلن هموپلیمر 515MA پتروشیمی نوید زرشیمی تزریقی 13,100

پلی پروپیلن ZH515MA یک پلی پروپیلن هموپلیمر حاوی پکیج آنتی بلاک و اسلیپ ایجنت است .

پلی پروپیلن هموپلیمر 060 پتروشیمی پلی نار نساجی- تزریقی 12550

پلی پروپیلن P-SF-060 یک پلی پروپیلن هموپلیمر اکستروژن گرید است.

پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 422 H - فیلم 0

پلی پروپیلن ZH422H یک پلی پروپیلن هموپلیمر جهت تولید فیلمهای جهت یافته می باشد.

پلی پروپیلن هموپلیمر T30S - اکستروژن 0

پلی پروپیلن T30S یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد.

پلی پروپیلن هموپلیمر T31 S - اکستروژن 0

پلی پروپیلن T31SE یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد .

پلی پروپیلن هموپلیمر T30G - تزریق 0

پلی پروپیلن T30G یک پلی پروپیلن هموپلیمر گرید تزریق می باشد.

پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L اراک اکستروژن 12420

پلی پروپیلن HP510L یک پلی پروپیلن هموپلیمر اکستروژن گرید است.

پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500P پتروشیمی جم تزریقی 0

پلی پروپیلن HP500P یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری نسبتاً بالا می باشد.

پلی پروپیلن هموپلیمر 080 - تزریقی 0

پروپیلن P-SI-080 یک پلی پروپیلن هموپلیمر گرید تزریق می باشد .

پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500 N - نساجی 0

پلی پروپیلن HP500N یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری نسبتاً بالا می باشد .

پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R نوید زرشیمی نساجی 11,290

پلی پروپیلن هموپلیمر 552J اراک نساجی 0

پلی پروپیلن هموپلیمر P-SIF-30 - نساجی 0

پلی پروپیلن هموپلیمر F30S - نساجی 0

پلی پروپیلن F30S یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که جهت تولید ریسمان به کار می رود.

پلی پروپیلن هموپلیمر 550J اراک نساجی 0

پلی پروپیلن هموپلیمر 1102K رجال نساجی 0

پلی پروپیلن 1102K یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که جهت تولید تسمه و مونوفیلامنت و قطعات ترموفرم به کار می رود.

پلی پروپیلن هموپلیمر 030 پلی نار نساجی 0

پلی پروپیلن P-SIF-30 یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد.

پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R پتروشیمی جم نساجی 12750

پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R پتروشیمی اراک نساجی 12750

پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R پتروشیمی مارون نساجی 12750