پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-co)

نام محصول تولیدکننده کاربرد قیمت
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 548R پتروشیمی جم تزریقی 12700

پلی پروپیلن کوپلیمر ZH 515MA پتروشیمی نوید زرشیمی تزریقی 13,100

پلی پروپیلن کوپلیمر RP270G پتروشیمی اراک بادی (PP Blow Molding) 15100

پلی پروپیلن کوپلیمر R200P هیوسانگ پایپ 14400

پلی پروپیلن کوپلیمر EP 332C پتروشیمی نوید زرشیمی اتصالات 12500

پلی پروپیلن EP332C یک بلاک کوپلیمر پلی پروپیلن اکستروژن گرید است.

پلی پروپیلن کوپلیمر MR230 C پتروشیمی مارون لوله 13280

پلی پروپیلن MR230C یک بلاک کوپلیمر پلی پروپیلن با مقاومت ضربه ای بالا حتی در دماهای پایین است.

پلی پروپیلن کوپلیمر ZR230 C پتروشیمی نوید زرشیمی لوله 13280

پلی پروپیلن ZR230C یک بلاک کوپلیمر پلی پروپیلن با مقاومت ضربه ای بالا حتی در دماهای پایین است.

پلی پروپیلن کوپلیمر J740 هیوسانگ تزریقی 12650

پلی پروپیلن J740 یک پلی پروپیلن بلاک کوپلیمر گرید تزریق می باشد.

پلی پروپیلن کوپلیمر M1600 ال جی تزریقی 12600

پلی پروپیلن M1600 یک پلی پروپیلن بلاک کوپلیمر گرید تزریق می باشد.

پلی پروپیلن کوپلیمر ZB 332L پتروشیمی نوید زرشیمی تزریقی 12060

پلی پروپیلن ZB332L یک پلی پروپیلن بلاک کوپلیمر گرید تزریق می باشد.

پلی پروپیلن کوپلیمر EP 440L پتروشیمی جم تزریقی 12635

پلی پروپیلن EP440L یک پلی پروپیلن بلاک کوپلیمر گرید تزریق می باشد.

پلی پروپیلن کوپلیمر R2400 - پایپ 11,050

پلی پروپیلن کوپلیمر EPD60R - پایپ 0

پلی پروپیلن EPD60R یک بلاک کوپلیمر پلی پروپیلن با مقاومت ضربه ای بالا حتی در دماهای پایین است.

پلی پروپیلن کوپلیمر RP230C - لوله 0

پلی پروپیلن RP230C یک بلاک کوپلیمر پلی پروپیلن با مقاومت ضربه ای بالا حتی در دماهای پایین است.

پلی پروپیلن کوپلیمر J580S - تزریقی 0

پلی پروپیلن J580S یک رندوم کوپلیمر هسته دار پلی پروپیلن گرید تزریق است.

پلی پروپیلن کوپلیمر RP340R - تزریقی 23100

پلی پروپیلن RP340R یک رندوم کوپلیمر هسته دار پلی پروپیلن گرید تزریق است.

پلی پروپیلن کوپلیمر J550S - تزریقی 0

پلی پروپیلن J550S یک رندوم کوپلیمر هسته دار پلی پروپیلن گرید تزریق است.

پلی پروپیلن کوپلیمر RP2400 - لوله 0

پلی پروپیلن RP2400 یک راندوم کوپلیمر پلی پروپیلن با فرایندپذیری خوب است.

پلی پروپیلن کوپلیمر SFC550 - اکستروژن 0

پلی پروپیلن SFC550 یک رندوم کوپلیمر پلی پروپیلن است.

پلی پروپیلن کوپلیمر SM461 - اکستروژن 0

پلی پروپیلن SM461 یک رندوم کوپلیمر پلی پروپیلن حاوی پکیج آنتی بلاک و اسلیپ ایجنت است .

پلی پروپیلن کوپلیمر EPS30R - تزریقی 0

پلی پروپیلن کوپلیمر RP340N - تزریقی 0

پلی پروپیلن کوپلیمر EPC40R اراک تزریقی 13250

پلی پروپیلن EPC40R یک پلی پروپیلن بلاک کوپلیمر گرید تزریق می باشد.

پلی پروپیلن کوپلیمر J-560M - تزریقی 0

پلی پروپیلن کوپلیمر 2X83CE پتروشیمی اراک ورق 0

پلی پروپیلن EP2X83CE یک رندوم کوپلیمر پلی پروپیلن است.

پلی پروپیلن کوپلیمر 548T پتروشیمی جم IML- تزریقی 12900