پلی استایرن (PS)

نام محصول تولیدکننده کاربرد قیمت
پلی استایرن معمولی 1540 تبريز عمومی 11690

پلی استایرن GPPS1540 یک پلی استایرن معمولی با فرایندپذیری بالا می باشد.

پلى استايرن معمولى 1460 تبريز عمومی 0

پلی استایرن معمولی G144 کره نساجی 0

پلی استایرن G-144 یک پلی استایرن معمولی با فرایندپذیری خوب می باشد.

پلی استایرن معمولی کریستال طـه - عمومی 0

پلی استایرن معمولی 336 - عمومی 0

پلی استایرن معمولی 861 کره عمومی 0

پلی استایرن معمولی 5250 تایوان عمومی 0

پلی استایرن معمولی 1551 - عمومی 11550

پلی استایرن 1551 یک پلی استایرن معمولی با فرایندپذیری خوب می باشد.

پلی استایرن مقاوم 7240 تبريز های ایمپکت 12580

پلی استایرن مقاوم 350 تایوان های ایمپکت 0

پلی استایرن مقاوم 9450 تایوان های ایمپکت 8,450

پلی استایرن مقاوم 425 کـره های ایمپکت 0

پلی استایرن مقاوم 724 کـره های ایمپکت 13,150

پلی استایرن مقاوم 850 - های ایمپکت 0