اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)

نام محصول تولیدکننده کاربرد قیمت
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 90913 گلپایگان-قائد بصیر 0 20,200

اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10415 گلپایگان-قائد بصیر ورق 19100

اكريلونيتريل بوتادين استايرن HI 121 - های هیت 0

اكريلونيتريل بوتادين استايرن N10 - تزریقی 0

اکریلونیتریل بوتادین استایرن N10 یک اِی بی اِس گرید تزریق می باشد .

اكريلونيتريل بوتادين استايرن N40 - تزریقی 0

اکریلونیتریل بوتادین استایرن N40 یک اِی بی اِس گرید تزریق با مقاومت ضربه ای بالا می باشد.

اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10620 - ورق 0

اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10442 - ورق 0

اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10210 - ورق 0

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2340 HR - های هیت 0

اکریلونیتریل بوتادین استایرن N75 - تزریقی 0

اکریلونیتریل بوتادین استایرن N75 یک اِی بی اِس گرید تزریق با مقاومت ضربه ای بالا است.

اکریلونیتریل بوتادین استایرن SD 0150 تبريز تزریقی 14600

اکریلونیتریل بوتادین استایرن SD-0150 یک اِی بی اِس گرید تزریق با فرایندپذیری و مقاومت ضربه ای بالا می باشد.

اكريلونيتريل بوتادين استايرن N50 گلپایگان-قائد بصیر تزریقی 16100

اکریلونیتریل بوتادین استایرن N50 یک اِی بی اِس گرید تزریق با فرایندپذیری بالا می باشد.

اكريلونيتريل بوتادين استايرن N70 گلپایگان-قائد بصیر اکستروژن 18,430

اکریلونیتریل بوتادین استایرن N70 یک اِی بی اِس گرید اکستروژن می باشد.

اكريلونيتريل بوتادين استايرن N80 گلپایگان-قائد بصیر تزریقی 0

اکریلونیتریل بوتادین استایرن N80 یک اِی بی اِس گرید تزریق با فرایندپذیری بالا می باشد.

اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10417 گلپایگان-قائد بصیر ورق 19100

اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10715 گلپایگان-قائد بصیر ورق 0

اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10720 گلپایگان-قائد بصیر ورق 19280

اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10730 - ورق 10,950

اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10733 گلپایگان-قائد بصیر ورق 20000