پلی وینیل کلراید (PVC)

نام محصول تولیدکننده کاربرد قیمت
پلی وینیل کلراید S57 آبادان سوسپانسیون 0

پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر سوسپانسیون 0

پلی وینیل کلراید S65 اروند سوسپانسیون 8530

پلی وینیل کلراید S65 غدیر سوسپانسیون 5310

پلی وینیل کلراید S70 آبادان سوسپانسیونی 12600

پلی وینیل کلراید S65 بندر امام سوسپانسیون 0

پلی وینیل کلراید EM 2070 هانوا امولسیونی 0

پلی وینیل کلراید EM 3090 هانوا امولسیونی 0

پلی وینیل کلراید EM3090 یک پی وی سی امولسیونی با اندازه ذرات ریز و وزن مولکولی متوسط می باشد.

پلی وینیل کلراید 741 - امولسیونی 0

پلی وینیل کلراید 741E یک پی وی سی امولسیونی با اندازه ذرات ریز و وزن مولکولی متوسط می باشد.

پلی وینیل کلراید 701 - امولسیونی 0

پلی وینیل کلراید 701E یک پی وی سی امولسیونی با اندازه ذرات ریز و وزن مولکولی متوسط می باشد.

پلی وینیل کلراید 703 - امولسیونی 0

پلی وینیل کلراید 703E یک پی وی سی امولسیونی با اندازه ذرات ریز و وزن مولکولی متوسط می باشد .

پلي وينيل كلرايد E7244 - 0 0

پلی وینیل کلراید E - 0 0

پلی وینیل کلراید welding cable sheathing - 0 0

پلی وینیل کلراید 80 - 0 0

پلی وینیل کلراید 100 - 0 0

پلی وینیل کلراید 102 - 0 0

پلی وینیل کلراید 104 - 0 0

پلی وینیل کلراید 106 - 0 0

پلی وینیل کلراید 108 - 0 0

پلی وینیل کلراید 110 - 0 0

پلی وینیل کلراید 115 - 0 0

پلی وینیل کلراید 120 - 0 0

پلی وینیل کلراید 129 - 0 0

پلی وینیل کلراید OP 415 - 0 0

پلی وینیل کلراید OP 415 russian - 0 0

پلی وینیل کلراید OP 515 - 0 12700

پلی وینیل کلراید A-1 - 0 0

پلی وینیل کلراید ST 1 - 0 0

پلی وینیل کلراید ST 5 - 0 0

پلی وینیل کلراید ST 10 - 0 0

پلی وینیل کلراید A - 0 0

پلی وینیل کلراید C - 0 0

پلی وینیل کلراید C-1 - 0 0

پلی وینیل کلراید D - 0 0

پلی وینیل کلراید PB1202 - سوسپانسیون 0

پلی وینیل کلراید PB1202 یک پی وی سی سوسپانسیونی با ویسکوزیته پایین می باشد.

پلی وینیل کلراید PB 1302 LG سوسپانسیون 0

پلی وینیل کلراید PB1302 یک پی وی سی سوسپانسیونی با ویسکوزیته پایین می باشد.

پلی وینیل کلراید S60 بندر امام سوسپانسیون 11,700

پلى وينيل كلرايد S57 LG سوسپانسیون 0

پلی وینیل کلراید S65 آبادان سوسپانسیون 13,900