پلی اتیلن ترفتالات (PET)

نام محصول تولیدکننده کاربرد قیمت
پلى اتيلن ترفتالات BG825 پتروشیمی تندگویان 0 16150

پلی اتیلن ترفتالات BG821 Lottechem 0 0

پلی اتیلن ترفتالات BG 821 تندگویان 0 0

پلى اتيلن ترفتالات 821 TK Chemical بطری 16100

پلى اتيلن ترفتالات Super Bright - 0 0

پلى اتيلن ترفتالات BG732 - 0 0

پلى اتيلن ترفتالات BG781 پتروشیمی تندگویان بطری 15800

پلی اتیلن ترفتالات (BG781 (BG780S یک پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری است .

پلى اتيلن ترفتالات BG785 پتروشیمی تندگویان بطری 24,150

پلی اتیلن ترفتالات (BG785 (BG780N یک پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری است.

پلى اتيلن ترفتالات BG841 - بطری 0

پلی اتیلن ترفتالات (BG841 (BG820S یک پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری است .

پلى اتيلن ترفتالات BG845 - بطری 0

پلی اتیلن ترفتالات (BG845 (BG820N یک پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری است.

پلی اتیلن ترفتالات TG641 - الیاف 0

پلی اتیلن ترفتالات (TG641 (TG640S یک پلی اتیلن ترفتالات گرید الیاف است.

پلى اتيلن ترفتالات TG645 تندگویان الیاف 17,100

پلی اتیلن ترفتالات (TG645 (TG640N یک پلی اتیلن ترفتالات گرید الیاف است.