پلی آمید (PA)

نام محصول تولیدکننده کاربرد قیمت
پلی آمید 12 L20L - - 0

پلی آمید 12

پلی آمید 12 L16L - - 0

پلی آمید 4,6 TW 371 - - 0

Stanyl-DSM

پلی آمید 4.6 TW 341 - - 0

Stanyl-DSM

پلی آمید 4.6 TW 441 - - 0

Stanyl-DSM

پلی آمید 6 KN136 - - 0

نایلون 6

پلی آمید 6 F223 - - 0

DSM - هلند

پلی آمید 6 B70L - - 0

BASF - آلمان

پلی آمید 6 25BT - - 0

پلی آمید 6 K125 - - 0

پلی آمید 6 F136 - - 0

پلی آمید 6 NB40 GR30 N100 - - 0

پلی آمید 6 NB40 NLE - - 0

تکومید-ساده

پلی آمید 6 K224-G6تقویت شده با الیاف شیشه - - 0

DSM- Akulon

پلی آمید PA 6 12 - - 0

Evonik

پلی آمید 66 U166ER - - 0

نایلون 66

پلی آمید 66 AESZ4 - - 0

پلی آمید 66 A70L - - 0

BASF - آلمان

پلی آمید 66 A70S - - 0

پلی آمید 66 NA40 NL E - - 0

پلی آمید 66 101-63658 - - 0

Zytel(زایتل)

پلی آمید 66 101FBKB 009 - - 0

Zytel(زایتل)

پلی آمید 66 101FNC 010 - - 0

Zytel(زایتل)

پلی آمید 66 101LBKB009 - - 0

Zytel(زایتل)

پلی آمید 66 101LBKB 080 - - 0

Zytel(زایتل)

پلی آمید 66 101NC 010D - - 0

Zytel(زایتل)

پلی آمید 66 FG 101 NC 010 - - 0

Zytel(زایتل)

پلی آمید 66 RSLC 1010 NC010 - - 0

Zytel(زایتل)

پلی آمید 66 AG-30H - - 0

گریلون-Grilon

پلی آمید 66 AS-V0 - - 0

گریلون-Grilon

پلی آمید 66 AZ 3 - - 0

گریلون-Grilon