پلی استال (POM)

نام محصول تولیدکننده کاربرد قیمت
پلی استال K300 - - 0

هوستافرم

پلی استال N109 LD - - 0

پلی اکسی متیلن

پلی استال FM090 - - 0

پلی اکسی متیلن

پلی استال SB35 - - 0

Formosa

پلی استال PO20 NL MB - - 0

پلی اکسی متیلن

پلی استال M90 - - 0

پلی اکسی متیلن

پلی استال MC90 - - 0

پلی اکسی متیلن

پلی استال 511ِDP-BK 402 - - 0

Delrin

پلی استال 500P NC010 - - 0

Delrin-دلرین

پلی استال 100P NC010 - - 0

Delrin-دلرین

پلی استال 501S NC010 - - 0

Delrin-دوپونت