پلی کربنات (PC)

نام محصول تولیدکننده کاربرد قیمت
پلی کربنات ET UV 130 - - 0

پلی کربنات 2405 - - 0

پلی کربنات 166F GE - Lexan - 0

پلی کربنات 3113 - - 0

پلي كربنات 3113 يك پلي كربنات با جريان پذيري متوسط است.

پلی کربنات 3127 - - 0

پلي كربنات 3127 يك پلي كربنات با جريان پذيري متوسط است.

پلی کربنات 110 PC chi mei - تایوان - 0

پلي كربنات 110 يك پلي كربنات با جريان پذيري متوسط است.

پلی کربنات 2807 بایر آلمان - 0

پلي كربنات 2807 يك پلي كربنات با جريان پذيري متوسط است.

پلی کربنات 9415 بایر آلمان - 0

پلي كربنات 9415 يك پلي كربنات با جريان پذيري متوسط است.

پلی کربنات 6265 بایر آلمان - 0

پلي كربنات 6265 يك پلي كربنات با جريان پذيري خوب است.

پلی کربنات 500R GE - Lexan - 0

پلي كربنات 500R يك پلي كربنات با ١٠ درصد الياف شيشه و ضد شعله با جريان پذيري متوسط است.

پلی کربنات 920 GE - Lexan - 0

پلي كربنات 920 يك پلي كربنات مات ضد شعله با ويسكوزيته پايين است.

پلی کربنات 2447 - - 0

پلي كربنات 2447 يك پلي كربنات با جريان پذيري خوب است.

پلی کربنات 3025 - - 0

پلي كربنات 3025A يك پلي كربنات با جريان پذيري متوسط است.

پلی کربنات 1023R سامسونگ تزریقی 0

پلي كربنات 1023R يك پلي كربنات گريد تزريق ضد شعله مقاوم به UV است.

پلی کربنات PGPC 0712 پتروشیمی خوزستان تزریقی 0

پلي كربنات 0712 يك پلي كربنات گريد تزريق ضد شعله است.

پلی کربنات PGPC 1215 پتروشیمی خوزستان تزریقی 0

پلي كربنات 1215 يك پلي كربنات گريد تزريق است.

پلی کربنات PGPC 1518 پتروشیمی خوزستان تزریقی 0

پلي كربنات 1518 يك پلي كربنات گريد تزريق است.

پلی استال PC 1100 هنام تزریقی 0

پلي كربنات 1100 يك پلي كربنات گريد تزريق است.