پلی اتیلن وینیل استات (EVA)

نام محصول تولیدکننده کاربرد قیمت
پلی اتیلن وینیل استات E 180 S - - 0

پلی اتیلن وینیل استات VA900 - - 0

28%

پلی اتیلن وینیل استات 1315 - - 0

28%

پلی اتیلن وینیل استات VA 910 هنام - 0

اتيلن وينيل استات VA910 يك كوپليمر اتيلن و وينيل استات با ٢٨ درصد وينيل استات است.

پلی اتیلن وینیل استات 1316 - - 0

اتيلن وينيل استات 1316 يك كوپليمر اتيلن و وينيل استات با ١٩ درصد وينيل استات است.

پلی اتیلن وینیل استات VS 430 هونام - 0

اتيلن وينيل استات VS430 يك كوپليمر اتيلن و وينيل استات با ١٩ درصد وينيل استات است .

پلی اتیلن وینیل استات ES 18002 - - 0

اتيلن وينيل استات ES18002 يك كوپليمر اتيلن و وينيل استات با ١٨ درصد وينيل استات است.

پلی اتیلن وینیل استات 1328 - - 0

اتيلن وينيل استات 1328 يك كوپليمر اتيلن و وينيل استات با ٢٨ درصد وينيل استات است.

پلی اتیلن وینیل استات VA 800 - - 0

اتيلن وينيل استات VA800 يك كوپليمر اتيلن و وينيل استات با ٢٨ درصد وينيل استات است.

پلی اتیلن وینیل استات 7350 - - 0

اتيلن وينيل استات 7350M يك كوپليمر اتيلن و وينيل استات با ١٨ درصد وينيل استات است .

پلی اتیلن وینیل استات E180F - - 0

اتيلن وينيل استات E180F يك كوپليمر اتيلن و وينيل استات با ١٨ درصد وينيل استات است.