پلى استايرن معمولى N32


پلی استایرن N32، یک پلی استایرن معمولی با کاربرد عمومی می باشد.


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود نداردمطالب مرتبط

پلی استایرن معمولی کریستال طـه
پلی استایرن معمولی کریستال طـه

پلی استایرن معمولی کریستال طـه

1551 یک پلی استایرن معمولی با فرایندپذیری خوب می باشد.
پلی استایرن معمولی 1551

1551 یک پلی استایرن معمولی با فرایندپذیری خوب می باشد.

GPPS1540 یک پلی استایرن معمولی با فرایندپذیری بالا می باشد.
پلی استایرن معمولی 1540

GPPS1540 یک پلی استایرن معمولی با فرایندپذیری بالا می باشد.

پلی استایرن معمولی 336
پلی استایرن معمولی 336

پلی استایرن معمولی 336