پلی پروپیلن کوپلیمر ZR340


پلی پروپیلن ZR340، یک پلی پروپیلن کوپلیمر با کاربرد تزریقی می باشد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود نداردمطالب مرتبط

پلی پروپیلن کوپلیمر ZR348
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR348

پلی پروپیلن کوپلیمر ZR348

RP340R یک رندوم کوپلیمر هسته دار پلی پروپیلن گرید تزریق است
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340R

RP340R یک رندوم کوپلیمر هسته دار پلی پروپیلن گرید تزریق است

پلی پروپیلن کوپلیمر RP270G
پلی پروپیلن کوپلیمر RP270G

پلی پروپیلن کوپلیمر RP270G

پلی پروپیلن کوپلیمر RP340N
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340N

پلی پروپیلن کوپلیمر RP340N