پلی پروپیلن هموپلیمر X30G


پلی پروپیلن X30G، یک پلی پروپیلن هموپلیمر با کاربرد نساجی می باشد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

  • پلی پروپیلن هموپلیمر X30G


مطالب مرتبط

HP500P یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری نسبتاً بالا می باشد.
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500P

HP500P یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری نسبتاً بالا می باشد.

HP500N یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری نسبتاً بالا می باشد
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500 N

HP500N یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری نسبتاً بالا می باشد

پلی پروپیلن ZH500M یک پلی پروپیلن هموپلیمر با فرایندپذیری خوب می باشد
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 500 M

پلی پروپیلن ZH500M یک پلی پروپیلن هموپلیمر با فرایندپذیری خوب می باشد

پلی پروپیلن هموپلیمر X30F
پلی پروپیلن هموپلیمر X30F

پلی پروپیلن هموپلیمر X30F